Vibrationsmätning vid markarbeten: Säkerhet och kvalitet i fokus

Innan du påbörjar ett anläggningsarbete i marken är det avgörande att säkerställa att vibrationsnivåerna hålls inom tillåtna gränser för att undvika skador på omkringliggande strukturer. En vibrationsmätning är en oumbärlig process som ger dig insikt och kontroll över de vibrationer som kan uppstå under arbetets gång. 

I denna artikel kommer vi att utforska betydelsen av vibrationsmätning vid markarbeten och hur den kan hjälpa dig att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet.

När du planerar ett markarbeteprojekt är det väsentligt att förstå de potentiella vibrationer som kan genereras. Ett specialiserat företag inom vibrationsmätning kan vara en ovärderlig partner i denna fas genom att genomföra en grundlig riskanalys. Genom att identifiera potentiella problem och behov av vibrationsisolering i förväg kan du undvika framtida tvister och skadestånd.

Förhandsinformation och restriktioner

Innan arbetet startar måste du informera närliggande boende och berörda parter om de planerade markarbetena. En omfattande kartläggning av området bör också inkludera restriktioner gällande markvibrationer och luftstötar. Denna information är grundläggande för att säkerställa överensstämmelse med lagar och regler.

När markarbetet väl är igång är det viktigt att övervaka vibrationsnivåerna i realtid. Denna process är datoriserad och följer svenska standarder för vibrationsmätning. Mätpunkterna är noga utvalda i förväg för att ge en fullständig bild av situationen. Resultaten av mätningarna överförs till ditt företag i realtid via sms eller e-post, vilket ger dig omedelbar insikt i eventuella avvikelser från de förutbestämda gränserna.

Åtgärder vid behov

Om förändringar i omgivande strukturer eller byggnader upptäcks genom vibrationsmätningen kan snabba åtgärder vidtas. Detta innebär att vibrationsdämpande åtgärder kan sättas in direkt för att minimera risken för skador. Dessutom kan mätresultaten hjälpa till att fastställa om förändringarna är direkt kopplade till det pågående markarbetet eller om det finns andra faktorer som påverkar situationen.